SEMINARIUM NT. OŚWIATY ZAWODOWEJ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I STOPNIA

28 listopada 2019 r. odbyło się seminarium informacyjno-konsultacyjne, które poświęcono konsekwencjom zmian w systemie kształcenia zawodowego z uwzględnieniem roli i zadań pracodawców organizujących i prowadzących przygotowanie zawodowe, cechu, a także roli branżowej szkoły I stopnia, w której pracownik młodociany realizuje dokształcenie teoretyczne. Gośćmi specjalnymi były: pani Teresa Wargocka – poseł na Sejm RP i pani Magdalena Wantoł – Szumera – Naczelnik Departamentu Strategii Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN.

Organizatorem seminarium był Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. Wykłady nt. „Przygotowanie zawodowe pracowników młodocianych w praktyce – nadzór organizacji rzemiosła nad nauką zawodu w świetle nowych przepisów” oraz „Cech- Szkoła- Pracodawca- model współpracy” wygłosili: Agnieszka Harasim reprezentująca Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz Janusz Borzyński – dyrektor Cechu.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy kształcenia praktycznego szkół branżowych I stopnia oraz pracodawcy- główni adresaci przedsięwzięcia.

W panelu dyskusyjnym nt. wypracowania modelu międzyinstytucjonalnej współpracy uczestniczyła Agnieszka Kowalska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku, która odnosiła się do aspektu wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych dla młodocianych pracowników.

Opublikowano

Skip to content