Konferencja „INDYWIDUALNE POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW”

27 lutego w Akademii Finansów i Biznesu Vistula – Wydział Pedagogiczny im. A. Gieysztora w Pułtusku odbyła się konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Wydział Pedagogiczny uczelni na temat indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Pułtuski – Pan Jan Zalewski.
Obecnych na konferencji dyrektorów, nauczycieli i szkolnych specjalistów (pedagogów oraz psychologów) z terenu Powiatu Pułtuskiego powitały: Dyrektor Poradni – Agnieszka Kowalska i dr Małgorzata Gogolewska-Tośka – Dziekan Wydziału Pedagogicznego.
Celem konferencji była aktualizacja wiedzy uczestników na temat zagrożeń cywilizacyjnych dla współczesnej rodziny, przypomnienie i usystematyzowanie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, omówienie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielenie wsparcia w zakresie interpretowania zapisów zawartych w opiniach i orzeczeniach.

Kolejni prelegenci odnosili się do następujących zagadnień:

  • dr Grażyna Cęcelek – wykładowca Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach i AFiB Vistula w swoim wykładzie odniosła się do kompetencji społecznych w kontekście potrzeb ucznia oraz wpływu postępu cywilizacyjnego na funkcjonowanie współczesnej rodziny;
  • Agnieszka Kowalska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku – przypomniała kwestie prawne związane z organizacją pomocy psychologiczno- pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem zajęć organizowanych indywidualnie z uczniem lub w grupie do 5 uczniów, w tym zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
  • Jadwiga Woś – pedagog PP-P – omówiła aspekty związane ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia), w tym ich przyczyny, symptomy i formy pomocowe;
  • Katarzyna Piotrowska – psycholog PP-P – odniosła się do potrzeb edukacyjnych uczniów z trudnościami emocjonalno-społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lękowych i depresji.

Konferencja była też okazją do spotkania środowiska zajmującego się organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach, wymiany doświadczeń i dzielenia się tzw. „dobrymi praktykami”, w tym w zakresie interpretowania wskazań zawartych w opiniach i orzeczeniach.

Opublikowano

Skip to content