Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych – podsumowanie

15 grudnia 2023r. odbyło się spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych, w którym udział wzięło 21 osób reprezentujących 17 szkół/placówek. Podczas spotkania omówione zostały bieżące problemy dydaktyczno-wychowawcze, wskazania CKE oraz proces konsultacyjno-diagnostyczny prowadzony przez pracowników Poradni. Uczestnikom zostały przekazane materiały dotyczące procesu związanego z wydawaniem orzeczeń przez Zespół Orzekający PP-P.

Orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Kształcenie specjalne ze względu na:

 1. Niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
  • niesłyszące,
  • słabosłyszące
  • niewidzące,
  • słabowidzące,
  • niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją,
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim,
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym,
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. Niedostosowanie społeczne,
 3. Zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna + opinia ze szkoły/przedszkola + zaświadczenie lekarskie.

Niesłyszące/słabosłyszące – zaświadczenie lekarskie od lekarza audiologa z opisem jaki jest poziom niedosłuchu, które ucho/uszy, czy jest korekta słyszenia poprzez aparat/implant + badanie audiologiczne.

Niewidzące/słabowidzącezaświadczenie lekarskie od lekarza okulisty z opisem wady wzroku, które oko/oczy, czy jest zastosowana korekta widzenia szkłami.

Niepełnosprawne ruchowo – zaświadczenie lekarskie od lekarza chirurga/ortopedy/neurologa z opisem niepełnosprawności ruchowej (MPDz – jaki rodzaj, po której stronie ciała lub która połowa ciała lub która kończyna/kończyny, wózek, kula/kule ortopedyczne, łuski, ortezy, wady w budowie ciała, inne),

w tym z afazją – zaświadczenie lekarskie od lekarza neurologa (R47.0 – afazja ruchowa lub motoryczna).

Niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim/umiarkowanym/znacznym – na podstawie badania psychologicznego oraz zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego.

Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  – zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry.

Niedostosowanie społeczne – zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry lub orzeczenie/wyrok sądu.

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym – zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry.

Do OKS Pkt 1 – zajęcia rewalidacyjne,

Do OKS Pkt 2 – zajęcia o charakterze rosocjalizacyjnym ze wskazaniem MOW,

Do OKS Pkt 3 – zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym ze wskazaniem MOS.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania:

Zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem jednostki chorobowej (co konkretnie dolega dziecku/uczniowi, od jakiego okresu jest w procesie leczenia, czy jest w procesie farmakoterapii, jak przebiega proces leczenia, jaki są zalecenia) oraz określeniem, czy aktualny stan zdrowia znacznie utrudnia czy uniemożliwia uczęszczanie dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni i nie dłużej niż jeden rok szkolny), z podaniem okresu na który ma być wydane Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Zaświadczenie lekarskie – nie starsze niż 14 dni + dokumentacja leczenia (jeśli jest).

Dla uczniów szkoły branżowej 1 stopnia i technikum dodatkowo zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Opinia ze szkoły.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu tak licznej grupy psychologów i pedagogów szkolnych. Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych, które zaplanowane jest na 16 lutego 2024 r. o godzinie 8.30.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału na adres sekretariat@ppppultusk.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 23 692 55 91.

Zespół Pracowników
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku

Opublikowano

Skip to content