Zadania Poradni

1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;

2. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska edukacyjnego;

3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od ich potrzeb oraz ich rodzin;

4. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowani kariery zawodowej, wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;

5. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

6. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży’ udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

7. Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się;

8. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży, wobec których poradnia wydala orzeczenia;

9. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

10. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

11. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

12. Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Skip to content