Regulamin pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Podstawa prawna:-        

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2016 poz. 59),–        

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia  2017 r. w sprawie   organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017, poz. 1635).

§ 1

 1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku  organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci (WWRD)  w celu pobudzenia psychoruchowego                  i społecznego  rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 2. Do WWRD kwalifikowane są dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, na wniosek złożony przez ich rodziców.
 3. Dzieci kwalifikowane są zgodnie z kolejnością składanych wniosków.
 4. Liczba dzieci objętych WWRD w danym roku szkolnym warunkowana jest aktualnymi możliwościami kadrowo- organizacyjnymi Poradni, zgodnie                               z zatwierdzonym Arkuszem Organizacji.

§ 2

 1. Realizacją WWRD w Poradni zajmują się zespoły pracowników powołane zarządzeniem Dyrektora (pracownicy Poradni lub specjaliści zatrudnieni z zewnątrz posiadający wymagane kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi).
 2. Rodzaj oferowanego wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb rozwojowych danego dziecka.
 3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychoruchowych i potrzeb dziecka, przy czym w okresie urlopowym od lipca do sierpnia, ustalona liczba godzin dla danego dziecka może ulec zmianie.
 4. Zajęcia w ramach WWRD są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 5. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych WWRD. Liczba dzieci           w grupie nie może przekraczać 3.
 6. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach WWRD ustala dyrektor Poradni

§ 3

 1. W skład zespołu WWRD  wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (zgodnie z indywidualnymi potrzebami dziecka):

–        pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,-        psycholog,-        logopeda,-        inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

§ 41.      Do zadań zespołu należy w szczególności:1)      ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;2)      nawiązanie współpracy z:a)        przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,b)        podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego    i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,c)        ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;3)      opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;4)      ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;5)      analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.2.      Pracę wszystkich zespołów koordynuje dyrektor Poradni, a pracę podzespołów  dla konkretnych dzieci- powołani przez niego koordynatorzy zespołów.3.      Do zadań zespołu należy również:a)      wyznaczenie opiekuna sprawującego pieczę nad całokształtem procesu wspomagania rozwoju danego dziecka,b)      wymiana informacji między specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem.4.      Pracę zespołu koordynuje dyrektor Poradni lub upoważniony przez dyrektora nauczyciel, zwany koordynatorem zespołu.5.      Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania – dokumentacja ta zawarta jest w Karcie oddziaływań wspomagających dziecko objęte opieką zespołu. Dokumentacja obejmuje również monitorowanie postępów dziecka.

§ 5

 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

a)      udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalenie właściwych reakcji na te zachowania,b)      udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji              w zakresie pracy z dzieckiem,c)      identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność         i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz            w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 6

 1. Zespół opracowuje indywidualny program terapeutyczny dla każdego dziecka objętego WWRD, który w szczególności określa:

1)                  sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym     i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń                w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność   i uczestnictwo w życiu społecznym;2)                  wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;3)                  w zależności od potrzeb – zakres współpracy z podmiotami o których mowa    w § 4 ust. 1 pkt 2 regulaminu.4)                  sposób oceny postępów dziecka.

§ 7

 1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera:

1)             imię i nazwisko dziecka;2)             numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii;3)             ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania;4)             ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;5)             informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.

 1. Zespół prowadzi dokumentację swojej pracy- Indywidualne Teczki Dziecka, które zawierają:

1)      Opinię o potrzebie WWRD,2)      Wniosek rodzica o objęcie dziecka wspomaganiem3)      Zarządzenie dyrektora Poradni powołujące składa osobowy terapeutów do prowadzenia WWRD wraz z przydziałem rodzajów wsparcia i ich wymiaru4)      Indywidualny program terapeutyczny opracowany przez zespół do spraw WWRD przy współpracy z rodzicem (zawierający podpisy),5)      Karty potwierdzające realizację zajęć, w tym jego obecności.6)      Ewaluację zajęć i  ocenę postępów dziecka  (półroczna i roczna) wraz z wnioskami do dalszej pracy.

§ 8

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.09.2017 roku.

Skip to content