Regulamin Zespołu Orzekającego Poradni


Podstawa prawna:

1.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz.59)

2.

Rozporządzenie MEN z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły  orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  (Dz. U. 2017, poz. 1743).

3.

Zarządzenie Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku w sprawie powołania Zespołu Orzekającego

§ 1

Zakres orzekania

1.

PPP w Pułtusku  wydaje:

1)

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci lub uczniów ze względu na niepełnosprawność dotyczącą:

a)

niedosłyszenia,

b)

słabo słyszenia,

c)

niewidzenia,

d)

słabo widzenia,

e)

niepełnosprawności ruchowej, w tym afazji,

f)

niepełnosprawności  intelektualnej  w stopniu lekkim,

g)

niepełnosprawności  intelektualnej  w stopniu umiarkowanym i znacznym,

h)

autyzmu, w tym zespołu Aspergera,

i)

niepełnosprawności sprzężonej,

a także

j)

orzeczenia dla dzieci lub uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2)

orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału

3)

przedszkolnego zorganizowanego przy  szkole podstawowej.

4)

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do     szkoły 

5)

orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

6)

opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

2.

Zespół wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół ośrodków mających siedzibę na terenie działania Poradni. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w Poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

§ 2

Opis procedury

1.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku działa powołany przez dyrektora  stały zespół orzekający, który rozpatruje wnioski zgodnie z potrzebami klientów i przyjętym harmonogramem pracy.

           W skład zespołu wchodzą:-        

dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu-        

psycholog-        

pedagog-        

lekarz-        

jeżeli udział w pracach zespołu jest niezbędny – inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, logopedzi.

2.

W posiedzeniach z głosem doradczym mogą uczestniczyć:

1)

Na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgoda pełnoletniego ucznia:

a)

nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,

b)

asystent nauczyciela, asystent wychowawcy świetlicy,

c)

pomoc nauczyciela,

d)

asystent edukacji romskiej.

2)

Na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia  lub za zgoda pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub inny specjalista.

3.

Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

4.

Efektem postępowania diagnostyczno-orzekającego jest opracowanie wielospecjalistycznej diagnozy, wydanie stosownego orzeczenia (opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju)                    i sformułowanie zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem.

§ 3

Przebieg postępowania orzeczniczego

1.

Zespół wydaje orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanymi dalej „ wnioskodawcą”.

2.

W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia        i opinii lub dwóch rodzajów orzeczeń i opinii, wnioskodawca składa jeden wniosek.    

3.

Wniosek jest ostatnią czynnością zamykającą etap diagnostyczny. Wzór wniosku jest wewnętrznym dokumentem Poradni i zawiera informacje wskazane w rozporządzeniu.

4.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera:

a)

imię  (imiona)  i nazwisko dziecka lub ucznia

b)

datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia

c)

numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

d)

adres zamieszkania dziecka lub ucznia

e)

w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka:-        

nazwę i adres szkoły, przedszkola lub ośrodka,-        

oznaczenie oddziału w  szkole, do którego uczeń uczęszcza,-        

nazwę zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

f)

imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia  [ prawnych opiekunów] , adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:

g)

określenie  przyczyny i celu, dla których  niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii

h)

informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane – wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – nazwy niepublicznej poradni;

i)

informację o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym;

j)

adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada;

k)

podpis wnioskodawcy;

l)

oświadczenia rodziców, które są elementem formalnym wszczynanej Procedury              i wynikają z obowiązujących regulacji prawnych.

5.

Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:-        

wydane przez specjalistów opinie i zaświadczenia,-        

wyniki obserwacji i wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,-        

dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego lub poprzednio wydane orzeczenia i opinie, jeśli takie zostały wydane.

6.

Jeżeli złożenie wniosku było poprzedzone obserwacjami, badaniami dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych badań i obserwacji przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.

7.

Jeżeli do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia. 

8.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa:-        

przewidywany okres, nie krótszy niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,-        

rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego, który uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

9.

Wniosek zostaje złożony do sekretariatu Poradni.

10.

Wnioskodawca zostaje poinformowany o terminie posiedzenia zespołu orzekającego oraz możliwości uczestniczenia w posiedzeniu w celu przedstawienia swojego stanowiska.

11.

W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wychowawcę.

12.

Zespół wydaje orzeczenia lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu.

13.

 Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego oraz członków zespołu orzekającego, zawierający informacje o podjętym rozstrzygnięciu wraz         z uzasadnieniem, informacje o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku               dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem tego stanowiska, a także               o osobach uczestniczących w posiedzeniu zespołu z głosem doradczym

i ich stanowisku. Protokół zawiera także stanowisko wnioskodawcy, jeżeli był obecny na posiedzeniu zespołu.

14.

 W przypadku, gdy wnioskodawca nie uczestniczy w posiedzeniu zespołu, przewodniczący zespołu, na prośbę wnioskodawcy, informuje go o przebiegu posiedzenia zespołu i podjętym rozstrzygnięciu, w sposób ustalony z wnioskodawcą.          

15.

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji specjalistycznej niezbędnej do podjęcia decyzji przez zespół.

16.

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenia i opinie, o których mowa w pkt. 15, mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji specjalistycznej.

17.

 Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji specjalistycznej niezbędnej do podjęcia decyzji przez zespół.

18.

 Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku                      w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii. Orzeczenia lub opinie mogą być również przekazane wnioskodawcy, za pokwitowaniem, w poradni, w terminie 7 dni od wydania orzeczenia lub opinii.

19.

 Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu. Wnioskodawca może wystąpić  o kopię orzeczenia lub opinii, poświadczoną za zgodność oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.  

§ 4

Zawartość orzeczeń

1.

W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio:

1)

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)

orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,

4)

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

– według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 1–4 do rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2107 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

2.

W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zespół określa:

1)

diagnozę funkcjonowania dziecka lub ucznia, z uwzględnieniem potencjału rozwojowego oraz mocnych stron i uzdolnień dziecka lub ucznia oraz występujących w środowisku nauczania i wychowania barier i ograniczeń utrudniających jego funkcjonowanie;

2)

okres, w jakim zachodzi potrzeba kształcenia specjalnego;

3)

zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka lub ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron, wzmacniania aktywności i uczestnictwa dziecka lub ucznia w życiu przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki, oraz jeżeli zachodzi potrzeba indywidualnego wsparcia dziecka lub ucznia ze strony dodatkowo zatrudnionej kadry, o której mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym – zakres tego wsparcia;

4)

zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz w ramach pomocy psychologiczno- -pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi i, w zależności od potrzeb, jego rodzicom, przez przedszkole, szkołę, ośrodek lub placówkę oraz poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku dzieci i uczniów niepełnosprawnych – również zalecanych rodzajów zajęć rewalidacyjnych;

5)

wszystkie możliwe formy kształcenia specjalnego, poczynając od korzystniejszej dla dziecka lub ucznia, według zespołu, formy kształcenia specjalnego spośród następujących:

a)

w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, innej formie wychowania przedszkolnego – w przypadku dzieci niepełnosprawnych,

b)

w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej – w przypadku uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c)

w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – w przypadku nieletnich, wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w tym ośrodku,

d)

w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku socjoterapii – w przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

e)

w przedszkolu specjalnym albo szkole specjalnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – w przypadku dzieci lub uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania,

f)

w specjalnym ośrodku wychowawczym – w przypadku uczniów:-        

niepełnosprawnych, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego lub nie mogą przebywać w bursie,-        

zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

g)

w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym – w przypadku dzieci lub uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna;

6)

potrzebę realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem lub uczniem lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów – w przypadku dziecka lub ucznia napotykającego na trudności w funkcjonowaniu wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

7)

zalecane działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia i wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki oraz działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia;

8)

w zależności od potrzeb dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, niezbędny w procesie kształcenia sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

9)

zalecane sposoby oceny efektów działań podjętych przez przedszkole, szkołę, ośrodek lub placówkę w celu realizacji zaleceń, o których mowa w pkt 3–8.

3.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

4.

W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zespół określa:

1)

ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka wynikające z przebiegu choroby lub procesu terapeutycznego;

2)

okres, w jakim zachodzi potrzeba indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

3)

zalecane, w zależności od potrzeb, warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron;

4)

zalecane działania sprzyjające integracji dziecka ze środowiskiem przedszkolnym oraz ułatwiające powrót dziecka do przedszkola;

5)

zalecane, w zależności od potrzeb, cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku i, w zależności od potrzeb, jego rodzicom, przez przedszkole oraz poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

6.

W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania zespół określa:

1)

ograniczenia w funkcjonowaniu ucznia wynikające z przebiegu choroby lub procesu terapeutycznego;

2)

okres, w jakim zachodzi potrzeba indywidualnego nauczania;

3)

zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron;

4)

zalecane działania sprzyjające integracji ucznia ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwiające powrót ucznia do szkoły;

5)

zalecane, w zależności od potrzeb, cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć indywidualnego nauczania oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi i, w zależności od potrzeb, jego rodzicom przez szkołę oraz poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)

w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.

7.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

8.

W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespół określa:

1)

formę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: indywidualną lub zespołową;

2)

diagnozę funkcjonowania dziecka, z uwzględnieniem potencjału rozwojowego, mocnych stron dziecka oraz występujących w środowisku nauczania i wychowania barier i ograniczeń utrudniających jego funkcjonowanie;

3)

okres, w jakim zachodzi potrzeba objęcia dziecka zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi;

4)

zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron oraz wzmacniania aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola, szkoły lub ośrodka;

5)

zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz, w zależności od potrzeb, w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku i jego rodzicom, przez przedszkole, szkołę lub ośrodek oraz poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)

w zależności od potrzeb dziecka, niezbędny w ramach realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych sprzęt specjalistyczny  i środki dydaktyczne, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

7)

zalecane sposoby oceny efektów działań podjętych przez przedszkole, szkołę lub ośrodek w celu realizacji zaleceń, o których mowa w pkt 4–6.

9.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.

10.

 W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje orzeczenie o braku podstaw do jego wydania. Od decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie, zgodnie     z   § 7 niniejszego regulaminu.

11.

Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie w przypadku uwzględnienia argumentów wnioskodawcy oraz w sytuacji: zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia, potrzeby zmiany zaleceń wydanych w poprzednim orzeczeniu, potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

§ 5

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

1.

W opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zespół określa:

1)

diagnozę poziomu funkcjonowania dziecka, w tym informację o potencjale rozwojowym i mocnych stronach dziecka oraz występujących w środowisku barierach i ograniczeniach utrudniających jego funkcjonowanie;

2)

okres, w jakim zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

3)

zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych oraz potencjału rozwojowego dziecka, w tym sprzyjające wzmacnianiu jego aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym;

4)

zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w ramach pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wraz ze wskazaniem form tej pomocy;

5)

zalecane sposoby oceny efektów działań podjętych w celu realizacji zaleceń, o których mowa w pkt 3 i 4.

2.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

3.

Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nową opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w przypadku konieczności zmiany zaleceń wskazanych w poprzedniej opinii.

§ 6

Tryb odwoławczy

1.

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od jego doręczenia.

2.

Jeżeli zespół  uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie,  uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.

3.

Od nowego orzeczenia wnioskodawcy służy ponowne odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

4.

Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przesłania odwołania wraz z aktami sprawy do Kuratora Oświaty  w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

5.

Kurator Oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.

6.

Kurator Oświaty rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego otrzymania, a w przypadku potrzeby zasięgnięcia opinii, o której mowa w ust. 5, terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał tę opinię.

§ 7

Postępowanie końcowe

1.

Na wniosek rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka  samorządu terytorialnego, o  których mowa w art. 127 ust.13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz.59), zapewnia dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.·         

do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.

Na wniosek rodziców dziecka dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której są organizowane oddziały przedszkolne, organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.·      

do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego.

3.

Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły lub  placówki, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje indywidualne nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.·      

do wniosku należy dołączyć  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania .

4.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci posiadających  orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizuje się na zasadach określonych  w odrębnych przepisach[Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017, poz. 1578)].

4.

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia                  9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017, poz. 1616)].Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia  2017 r. w sprawie   organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017, poz. 1635).

Skip to content